ARTWORKS ARTISTS BOOKS EXHIBITION BLOG

PORCUPINEBOOK

เงาของเมฆ (ผู้ประพันธ์ : มหาสมุที่ เลิศฯ)


Book

Poetry

Dimension
13.0 x 17.0 cm
5.1 x 6.7 in


฿285


ADD TO CART

Details
ผู้ประพันธ์ : มหาสมุที่ เลิศฯ ประเภท : Fiction / Poetry หนังสือเล่มนี้เหมือนการเปิดเข้าไปข้างในความทรงจำ ความคิดถึง ความห่างไกล การจากลา ตัวตนที่เริ่มจะละลายหายไป เสียงเล่าของมหาสมุทร เลิศฯ เดินทางผ่านการมองเห็นด้วยภาพถ่าย ตัวอักษร กระดาษ บันทึก จดหมาย ถ้อยคำสั้นๆ เหล่านั้นผ่านห้วงคำนึงด้วยท่วงทำนองของบทกวีที่ทำให้คุณสั่นไหว